ธาตุเจ้าเรือน แพทย์แผนไทย

 ธาตุเจ้าเรือน

ธาตุเจ้าเรือน คืออะไร

ในทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เชื่อว่า การเกิดชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีพ่อมีแม่ที่มีลักษณะของหญิง-ชาย ครบถ้วน หมายถึง พ่อมีลักษณะของชายครบ และแม่มีลักษณะของหญิงครบ โดยให้ความหมายของชีวิตไว้ว่า ชีวิตคือขันธ์ 5 อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ

รูป หมายถึง รูปร่าง ร่างกาย หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในพระไตรปิฎกได้อธิบายไว้ว่า รูปมีมหาภูตรูป 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ และรูปที่เกิดจากมหาภูตรูป เรียกว่าอุปทายรูป ได้แก่ อากาศ ประสาททั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เกิดรูป รส กลิ่น เสียง เป็นอาภรณ์ 4

เวทนา ได้แก่ ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งเกิดจากประสาททั้ง 5 เป็นต้น
สัญญา ได้แก่ ความจำต่างๆ การกำหนดรู้อาการ จำได้หมายรู้
สังขาร หมายถึง การปรุงแต่งของจิต ความคิดที่ผูกเป็นเรื่องเป็นราว ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าสังขารคือร่างกาย เช่น มักพูดว่า "คนแก่ไม่เจียมสังขาร" หมายถึง ทำอะไรเกินกว่าร่างกายซึ่งชราจะรับได้ แท้จริงสังขารเป็นความนึกคิดก่อ หรือผูกเป็นเรื่องราวนั่นเอง
วิญญาณ คือ ความรู้แจ้งของอารมณ์ เช่น วิญญาณนักต่อสู้ หมายถึง เป็นผู้มีอารมณ์บากบั่นตั้งมั่น ต้องสู้สุดใจ ผู้มีวิญญาณเป็นนักประชาธิปไตย หมายถึง การมีอารมณ์ลึกซึ้ง ชัดแจ้ง จะทำอะไรก็อยู่ในอารมณ์ของนักประชาธิปไตย มีใจตั้งมั่นในสิทธิเสรีภาพ เป็นต้น คนทั่วไปคิดว่าวิญญาณคือผี เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปเป็นผี แท้จริงแล้วเมื่อตายไปแล้วก็หมดความรู้สึก ไม่มีอารมณ์อีกแล้วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าชีวิตคือขันธ์ 5 ซึ่งคือร่างกายและจิตใจนั่นเอง มนุษย์ที่เกิดมาต่างก็มีชีวิตแตกต่างกันไป มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน มีความรู้สึกนึกคิดและจิตสำนึก ความรู้แจ้งทางอารมณ์ หรือที่เรียกว่าวิญญาณที่แตกต่างกันไป ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเชื่อว่า การที่มีความแตกต่างและความเหมือนกัน ถูกกำหนดโดยสารพันธุกรรมที่เรียกว่า "ดีเอ็นเอ" เป็นรหัสของชีวิตที่มนุษย์ได้รับการถ่ายทอดจากมารดาและบิดา เป็นลักษณะทั่วๆ ไปของมนุษย์

ทางการแพทย์แผนไทยมีความเชื่อในเรื่องธรรมชาติว่า การเกิดรูปครั้งแรกในครรภ์มารดามีขนาดเล็กมาก ขนาดเท่ากับหยดน้ำมันงาที่ติดอยู่ปลายขนจามรี หลังจากถูกสะบัด ถึง 7 ครั้ง และด้วยอิทธิพลของธาตุไฟก่อน จึงเกิดธาตุอื่นตามมาจนครบธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ แล้วจึงเกิดเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณจนครบขันธ์ 5 เมื่อครรภ์ครบ 5 เดือน นั่นคือชีวิตได้เกิดแล้ว และด้วยอิทธิพลธรรมชาติ ได้แก่ ความร้อน ความเย็นของภูมิอากาศตามฤดูกาล ได้ทำให้ธาตุทั้ง 4 ของแต่ละคนแตกต่างกันไปและเริ่มมีอิทธิพลแล้วในครรภ์มารดา ดังพระคัมภีร์ปฐมจินดากล่าวไว้ว่า เมื่อตั้งครรภ์ในฤดูอันใด ธาตุอันใด ให้เอาธาตุของฤดูนั้นเป็นที่ตั้งแห่งธาตุกำเนิดของกุมารกุมารีนั้นๆ เช่น

- ตั้งครรภ์ในเดือน 5, 6, 7 เป็นลักษณะแห่งไฟ
- ตั้งครรภ์ในเดือน 8, 9, 10 เป็นลักษณะแห่งลม
- ตั้งครรภ์ในเดือน 11, 12, 1 เป็นลักษณะแห่งน้ำ
- ตั้งครรภ์ในเดือน 2, 3, 4 เป็นลักษณะแห่งดิน

นั่นคือธาตุเจ้าเรือนนั่นเอง แต่คนส่วนใหญ่มักจำได้เพียงแต่วันเกิด คำว่าตั้งครรภ์ในเดือนใดหมายถึง การเริ่มมีครรภ์ หรือมีการปฏิสนธิ ดังนั้นจากข้อสังเกตของคนโบราณดังกล่าว ถ้านำอายุการตั้งครรภ์มาพิจารณาแล้วสามารถประมาณการได้ว่า
- ผู้ที่เกิดเดือน 5, 6, 7 จะมีธาตุลมเป็นเจ้าเรือน
- ผู้ที่เกิดเดือน 8, 9, 10 จะมีธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือน
- ผู้ที่เกิดเดือน 11, 12, 1 จะมีธาตุดินเป็นเจ้าเรือน
- ผู้ที่เกิดเดือน 2, 3, 4 จะมีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือน

การแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งอย่างหยาบ คือ แบ่งบุคลิกหรือลักษณะจำเพาะของคนออกเป็น 4 แบบ แต่ละแบบจะมีจุดอ่อน หรือลักษณะของธาตุเสียสมดุลแตกต่างกันตามธาตุเจ้าเรือนนั้นๆ

Comments

ขออนุญาติ coppy เรื่องธาตุเจ้าเรือนนะคับ

เกิดวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกันยายน 2517 ปีขาล ธาตุเจ้าเรือนคืออะไรคะ

5 กันยายน 2517 ธาตุเจ้าเรือนหลัก ธาตุน้ำ 70 ธาตุดิน 30

จุดอ่อนสุขภาพ อุระเสมหะ คูถเสมหะ

เกิดวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2517 ปีขาล ธาตุอะไรคะ

2 กันยายน 2517 ธาตุเจ้าเรือนหลัก ธาตุน้ำ 75 ธาตุดิน 25

จุดอ่อนสุขภาพ อุระเสมหะ

เกิดวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2512 ปีระกาค่ะ

24 กุมภา 2512 ธาตุเจ้าเรือนหลักธาตุไฟ100

จุดอ่อนสุขภาพ พัทธะปิตตะ อพัทธปิตตะ

ควรระวังเกี่ยวกับ ระบบการย่อยอาหาร

4 สิงหาคม 2516

4 สิงหาคม 2516 ธาตุเจ้าเรือนหลัก ธาตุน้ำ 100
จุดอ่อนสุขภาพ สุมนาวาตะ
ข้อควรระวัง ความดันโลหิต การเจ็บปวดหลัง ( ปวดเมื่อย )

8  สิงหาคม  2532  ปีมะเส็งธาตุเจ้าเรือนธาตุอะไรคะ

8  สิงหาคม  2532 ธาตุเจ้าเรือนหลัก ธาตุน้ำ 100
จุดอ่อนสุขภาพ สุมนาวาตะ

 
เกิด 23 มกราคม 2520 ปีมะโรง ธาตุเจ้าเรือนคือธาตุอะไรค่ะ

23 มกราคม 2520 ธาตุเจ้าเรือนหลัก ธาตุไฟ
จุดอ่อนสุขภาพ อพัทธะปิตตะ กำเดา

เกิดวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2519 ปีมะโรงค่ะ ขอบคุณค่ะ

เกิดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ปีมะโรง ค่ะ
เลยไม่รู้ว่าเป็นคนธาตุใด เพราะบ้างราศีกุม บางที่ราศีมีน น่ะค่ะ

เกิด 4 มิถุนายน 2514   ตอนช่วงเช้าค่ะ วันศุกร์ ปีกุน
ทำไมช่วงนี้อ้วนเร็วมาก ทำอย่างไงถึงจะลดลงบ้างค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ

1. เกิด 6 สค2501
2.เกิด 11 เมย2499
3.เกิด 13มีค2528
4.เกิด 11ธค2533
 
ขอบคุณค่ะ

เกิด 31 สิงหาคม 2526 ปีกุน ครับ