Error message

  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _bbcode_filter_process() (line 238 of /home/www/virtual/herb108.com/htdocs/modules/bbcode/bbcode-filter.inc).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _bbcode_filter_process() (line 238 of /home/www/virtual/herb108.com/htdocs/modules/bbcode/bbcode-filter.inc).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _bbcode_filter_process() (line 238 of /home/www/virtual/herb108.com/htdocs/modules/bbcode/bbcode-filter.inc).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _bbcode_filter_process() (line 238 of /home/www/virtual/herb108.com/htdocs/modules/bbcode/bbcode-filter.inc).
  • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in _bbcode_filter_process() (line 238 of /home/www/virtual/herb108.com/htdocs/modules/bbcode/bbcode-filter.inc).

ธาตุเจ้าเรือน

การเสริมสุขภาพ โดยใช้หลักธาตุเจ้าเรือน รับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน การใช้สมุนไพรปรับธาตุ ธาตุเจ้าเรือนหลัก ธาตุเจ้าเรือนรอง จุดอ่อนสุขภาพ ธาตุเจ้าเรือนตามอายุ ธาตุเจ้าเรือนตามภูมิประเทศ

การวินิจฉัย ธาตุเจ้าเรือน ธาตุไฟ

 ธาตุเจ้าเรือน ธาตุไฟ

นำอาการที่ได้จากการบอกเล่า และตรวจพบมาประมวล จะสามารถบอกถึงสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยยึดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวสุขภาพ หรือตัวควบคุมธาตุทั้งสี่ ได้แก่

ธาตุไฟ มีสิ่งสำคัญในการควบคุมสุขภาพอยู่ 3 อย่าง คือ

การวินิจฉัย ธาตุเจ้าเรือน ธาตุลม

 ธาตุเจ้าเรือน ธาตุลม

นำอาการที่ได้จากการบอกเล่า และตรวจพบมาประมวล จะสามารถบอกถึงสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยยึดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวสุขภาพ หรือตัวควบคุมธาตุทั้งสี่ ได้แก่

ธาตุลม มีสิ่งสำคัญในการควบคุมสุขภาพอยู่ 3 อย่าง คือ

- หทัยวาตะ ลมที่ควบคุมอารมณ์ จิตใจ การเต้นของหัวใจ ความหวั่นไหว ความกังวล

การวินิจฉัย ธาตุเจ้าเรือน ธาตุน้ำ

 ธาตุเจ้าเรือน ธาตุน้ำ

นำอาการที่ได้จากการบอกเล่า และตรวจพบมาประมวล จะสามารถบอกถึงสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยยึดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวสุขภาพ หรือตัวควบคุมธาตุทั้งสี่ ได้แก่

ธาตุน้ำ มีสิ่งสำคัญในการควบคุมสุขภาพอยู่ 3 อย่าง คือ

- ศอเสมหะ ควบคุมน้ำบริเวณคอขึ้นไปเกี่ยวกับเสมหะ น้ำมูกมีหรือไม่อย่างไร มีมากเวลาใด อาจหมายถึงการทำงานของต่อมต่างๆ ที่ผลิตน้ำเมือก น้ำมูกบริเวณดังกล่าว

Pages

Subscribe to RSS - ธาตุเจ้าเรือน